Leathanach Baile

Fáilte go dtí an Coimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta

 
An Nuacht is Déanaí:

 

Reáchtáil NOAC, i gcomhar le GBRÁ agus CCMA, a séú seimineár Dea-Chleachtais sa Rialtas Áitiúil ar 26 Deireadh Fómhair 2023 i gCaisleán Chill Chainnigh. Léirigh an imeacht raon nuálaíochtaí údaráis áitiúil thar raon leathan réimsí ar nós úsáid na gréinechumhachta, tionscnaimh earcaíochta nuálacha, turasóireacht agus oideachas a fhorbairt, comhoibriú trasearnála éifeachtach a chinntiú, cabhrú leo siúd a bhfuil riachtanais chóiríochta acu agus dea-chleachtas a thaispeáint sa straitéis dhigiteach a leathadh amach. D’oscail an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O’Brien, T.D. an Seimineár agus tionóladh é mar chuid de Sheachtain Athchóirithe na Seirbhísí Poiblí 2023 de chuid na Roinne Caiteachais Phoiblí, Seachadta agus Athchóirithe PFN. Áiríodh ar an tinreamh Príomhfheidhmeannaigh agus oifigigh shinsearacha ó na húdaráis áitiúla éagsúla in Éirinn chomh maith le hionadaithe ó bhord NOAC, eagraíochtaí na mball tofa, GBRÁ agus oifigigh eile.

Good Practice Event)


Maoirseacht náisiúnta á déanamh ar an rialtas áitiúil in Éirinn.

Eolas faoin gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta

Is é an Coimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta an comhlacht maoirseachta náisiúnta neamhspleách don earnáil rialtais áitiúil in Éirinn. Bunaíodh i mí Iúil 2014 é faoin Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014 chun maoirseacht neamhspleách a dhéanamh ar an earnáil rialtais áitiúil (údaráis áitiúla agus comhlachtaí gaolmhara), lena n-áirítear Tionóil Réigiúnacha.

Is féidir tuilleadh sonraí faoin gCoimisiún agus a Straitéis don tréimhse ó 2020 go dtí 2022 a fháil anseo.

Tá raon leathan feidhmeanna ag an gCoimisiún, lena gcumhdaítear gníomhaíochtaí uile údarás áitiúil agus lena n-áirítear grinnscrúdú a dhéanamh ar fheidhmíocht ghinearálta agus ar fheidhmíocht airgeadais go sonrach. Tá ról ag an gCoimisiún i dtacú le dea-chleachtas, maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme beartas náisiúnta rialtais áitiúil agus faireachán agus measúnú a dhéanamh ar chur chun feidhme pleananna corparáideacha, ar chomhlíonadh na gcomhaontuithe seirbhíse agus ar athchóiriú na seirbhíse poiblí ag comhlachtaí rialtais áitiúil. Is féidir le hAire Rialtais iarraidh ar an gCoimisiún tuarascáil a ullmhú a bhaineann lena chuid feidhmeanna maidir le gné shainiúil ar bith den rialtas áitiúil.


NOAC reports icon
NUACHT AGUS IMEACHTAÍ
NOAC contact icon

FOILSEACHÁIN

Déan na foilseacháin is déanaí ón gCoimisiún a chuardach agus a íoslódáil.

NUACHT AGUS IMEACHTAÍ

Tuilleadh eolais faoi cheardlanna agus seimineáir an Choimisiúin Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta.

DÉAN TEAGMHÁIL LINN

Is iomaí bealach atá ann chun teagmháil a dhéanamh linn.